Όροι χρήσης των υπηρεσιών μας

1. Με τη χρήση της υπηρεσίας προσθήκης ακινήτου, ο χρήστης δηλώνει ότι είναι αποκλειστικός κύριος/συγκύριος και εκπροσωπεί και τους λοιπούς συγκυρίους του παραπάνω ακινήτου και αναθέτει στην εταιρεία Halkidiki Properties Real Estate να μεσολαβήσει για την πώληση αυτόυ.


2. Ο χρήστης, με τη χρήση της υπηρεσίας, δηλώνει υπεύθυνα, ρητά και αμετάκλητα ότι πωλεί το ακίνητο που εισάγει στο σύστημα, και για οποιαδήποτε μεταβολή αυτής του της απόφασης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία Halkidiki Properties Real Estate, εντός δύο ημερών.

3. Ο χρήστης δηλώνει πως το προσφερόμενο προς πώληση ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, δεν είναι βεβαρημένο με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση ή διεκδίκηση (νομικά ελαττώματα) και γενικά είναι ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου, ότι δεν έχουν πραγματικά ελαττώματα, ότι δεν έχουν καταρτιστεί άλλες συμβάσεις που γεννούν εκ μέρους του χρήστη υποχρέωση για εκποίηση με αντάλλαγμα και ότι οι τίτλοι κυριότητάς του και των δικαιοπαρόχων του, τους οποίους υποχρεούται να προσκομίσει, όταν του ζητηθεί, είναι σε πλήρη νομική τάξη. Το ακίνητο που εισάγεται στο σύστημα από το χρήστη θα διατηρηθεί στην παραπάνω νομική και πραγματική κατάσταση από αυτόν, μέχρις ότου υπογραφεί το προσύμφωνο ή το οριστικό συμβόλαιο πωλήσεως αυτού.

4. Ο χρήστης, εισάγοντας το ακίνητό του, παρέχει το δικαίωμα στην Halkidiki Properties Real Estate να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια διαφήμισης των παραπάνω ακινήτων.

5. Σε περίπτωση καταρτίσεως προσυμφώνου ή οριστικού συμβολαίου πωλήσεως, κατόπιν μεσολαβήσεως της Halkidiki Properties Real Estate, ο χρήστης δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε αυτήν μεσιτική αμοιβή ανερχόμενη σε ποσοστό (4%) επί της πραγματικής αξίας του πωλούμενου ακινήτου όπως αυτή έχει εισαχθεί κατά την εισαγωγη του ακινήτου ή όπως συμφωνηθεί εκ νέου, και επιπλέον του εκ νόμου προβλεπόμενου ΦΠΑ. Η παραπάνω αμοιβή θεωρείται εκ μέρους του χρήστη εύλογη, δίκαιη και ανάλογη προς τις μεσολαβητικές προσπάθειες και διαπραγματευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την οποιαδήποτε σύμβαση και ως εκ τούτου, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι δε συντρέχει περίπτωση μείωσης αυτής, καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει εφ'άπαξ, κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου και εφ'όσον προηγηθεί η υπογραφή προσυμφώνου, κατά την υπογραφή αυτού.

6. Η παραπάνω αμοιβή, η οποία επέχει θέση αποζημιώσεως, πλέον ΦΠΑ, αναγνωρίζεται από το χρήστη της υπηρεσίας εισαγωγής ακινήτου ότι οφείλει να καταβάλει στη Halkidiki Properties Real Estate, σε περίπτωση που στο μέλλον, μετά την υπογραφή της παρούσας, προβεί στην πώληση του ακινήτου του, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που του υποδείχθηκε από την Halkidiki Properties Real Estate, ή σε συγγενή του προσώπου, ανεξαρτήτως βαθμού, συνεταίρο του, συνεργάτη του, σε θυγατρική του εταιρεία, εταιρεία οικονομικών του συμφερόντων, εταιρεία ανήκουσα σε όμιλο εταιρειών, στην οποία ανήκει και η εταιρεία του, ή σε οποιονδήποτε υποδειχθεί από τη Halkidiki Properties Real Estate και αποδειχθεί στη δικαστική αρχή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον αγοραστή.

7. Σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης του ακινήτου που εισάγει στο σύστημα, καταρτώντας προσύμφωνο ή οριστικό συμβόλαιο πώλησης με πελάτες που του υποδείχθηκαν από τη Halkidiki Properties Real Estate χωρίς να ενημερώσει την Halkidiki Properties Real Estate για την ακριβή ημέρα, τόπο και ώρα της πράξης, τότε υποχρεούται να καταβάλει αποζημίσωη στη Halkidiki Properties Real Estate ίση με το 100% της μεσιτικής αμοιβής, επιπλέον της μεσιτικής αμοιβής όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος κειμένου

8. Απαγορεύεται ρητά η επίδειξη άλλων ακινήτων σε πελάτες της Halkidiki Properties Real Estate τα οποία δεν έχουν ανατεθεί στη Halkidiki Properties Real Estate, είτε από το σύστημα εισαγωγής ακινήτων, είτε μετά από προσωπική επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβλέψει τον άνω όρο, τότε υποχρεούται και δεσμεύεται ρητά ότι θα καταβάλει στην Halkidiki Properties Real Estate ίση αμοιβή για τα ακίνητα που υπέδειξε όπως αναγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος κειμένου.

9. Σε περίπτωση που ο χρήστης βρει ο ίδιος αγοραστή για το ακίνητο που έχει εισάγει στο σύστημα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τη Halkidiki Properties Real Estate εντός πέντε ημερών για την πώληση αυτού, γνωστοποιώντας συγχρόνως τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.

10. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή κατά την εκτέλεση των όσων περιγράφονται στο παρόν κείμενο, είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

11. Τα παραπάνω ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4072/ 11-4-2012, καθώς διέπεται από τα άρθρα 703 επ. ΑΚ και από το ΠΔ 248/1993.

12. Οποιαδήποτε τροποποίηση των συμφωνηθέντων είναι δυνατή μόνο εγγράφως.