ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Από 01 Φεβρουαρίου 2017 και σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4446/2016 αλλάζει εντελώς η νομοθεσία για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε ώστε να είστε σύμφωνοι με το νόμο, όσον αφορά στη τουριστική ενοικίαση ακινήτου: 

ΟΡΙΣΜΟΙ              

1. Διαμέρισμα

2. Μονοκατοικία (εκτός από τις περιπτώσεις που, λόγω απουσίας σύστασης οριζόντιας νομοθεσίας, έχουν οριστεί ως μονοκατοικίες)

3. Όλες οι υπόλοιπες μορφές οικήματος. 

Ως ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ορίζεται κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. 

Ως ΨΗΦΙΑΚΕΣ/ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτου είναι, σωρευτικά, οι παρακάτω:

1.         Ο διαχειριστής (Εκμισθωτής ή Υπεκμισθωτής) οφείλει να είναι φυσικό πρόσωπο και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του διαχειριστή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται σε όλες τις αναρτήσεις του ακινήτου.

2.         Ο κάθε δικαιούχος εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση (κάθε ΑΦΜ) δικαιούται να καταχωρήσει έως και 2 ακίνητα.

3.         Τα ακίνητα που καταχωρούνται πρέπει να είναι κατ’ελάχιστον 9 τμ και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

4.         Τα ακίνητα που καταχωρούνται πρέπει να έχουν όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α’ 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

5.         Για κάθε ακίνητο που καταχωρείται ισχύει ανώτατο όριο ημερών εκμίσθωσης, το οποίο είναι 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν τα ακίνητα που βρίσκονται σε νησιά με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, όπου το όριο αυτό μειώνεται σε 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Η υπέρβαση της παραπάνω διάρκειας επιτρέπεται εάν το συνολικό εισόδημα από το σύνολο των ακινήτων που μισθώνει/υπεκμισθώνει ο κάθε διαχειριστής δεν ξεπερνά τις 12.000€ ανά φορολογικό έτος.

6.         Τα ακίνητα που καταχωρούνται πρέπει να διατίθενται επιπλωμένα και χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, διενεργούνται έλεγχοι από συνεργεία ελέγχου, αποτελούμενα από Υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να αιτηθεί από τις ψηφιακές πλατφόρμες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την ταυτοποίηση του Εκμισθωτή/Υπεκμισθωτή. 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

·  Στην περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων 1 και 2 της παραπάνω παραγράφου επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόστιμο επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ .Ο. Υ. και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

· Ο Εκμισθωτής/Υπεκμισθωτής υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την διαπίστωση της παράβασης.

· Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί εκ νέου ξανά εντός του ίδιου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο επιβάλλεται ξανά στο διπλάσιο.

· Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί περισσότερες από 2 φορές εντός του ίδιου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο επιβάλλεται στο τετραπλάσιο.

· Στην περίπτωση μη τήρησης των υπόλοιπων προϋποθέσεων 3-6 της παραπάνω παραγράφου εφαρμόζεται κατά περίπτωση η υπάρχουσα νομοθεσία. 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Τα ακίνητα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης θεωρούνται νόμιμες μόνο εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α’155). 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Τα εισοδήματα που προέρχονται από βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούνται εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και ισχύουν οι οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).