Μεταφράσεις και Διερμηνείες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταφράσεις επίσημων εγγράφων, apostille αλλά και διερμηνείες, όταν ο πελάτης είναι αλλοδαπός ή χρειάζονται έγγραφα από άλλα κράτη. Συνεργαζόμαστε με μεταφραστές και διερμηνείς σε όλες τις γλώσσες, που μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά τις διαδικασίες αγοραπωλησίας. Όταν τα μέρη ενός συμβολαίου μιλούν διαφορετική γλώσσα, κατά την ανάγνωση και υπογραφή του συμβολαίου είναι απαραίτητη η παρουσία διερμηνέα, του οποίου το όνομα και τα στοιχεία θα αναγράφονται στο συμβόλαιο, και θα βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ των μερών, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Photo Gallery

Μεταφράσεις και Διερμηνείες
Μεταφράσεις και Διερμηνείες
Μεταφράσεις και Διερμηνείες
Μεταφράσεις και Διερμηνείες