Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου 2022 - Τί είναι και τί χρειάζεται να γνωρίζεις

1636640359.jpg Christos Kastanidis 5'

Έννοια της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας αποτελεί την αποτύπωση και ηλεκτρονική καταγραφή της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, με σκοπό τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των χαρακτηριστικών του.


Μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, η οποία συντάσσεται στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενσωματώνονται σε ένα πιστοποιητικό (Πιστοποιητικό Πληρότητας) όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του ακινήτου, με στόχο:

 • Την εποπτεία του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του, εφόσον ο τελευταίος θα είναι σε θέση να έχει πλήρη και ορθή εικόνα της νομιμότητας, της ενεργειακής κατανάλωσης και της στατικής επάρκειας του ακινήτου, καθώς και επικαιροποιημένα σχέδια του ακινήτου.
 • Τη διασφάλιση του ακινήτου και του ιδιοκτήτη, εφόσον από τη νομοθεσία που διέπει την ηλεκτρονική ταυτότητα, προβλέπεται ενημέρωσή της κατόπιν κάθε εργασίας παρέμβασης ή τροποποίησης στην ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Την άμεση πρόσβαση του ιδιοκτήτη στα απαιτούμενα κάθε φορά στοιχεία που αφορούν το ακίνητό του, με αποτέλεσμα την απεμπλοκή από τις καθυστερήσεις που δημιουργούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Τη διευκόλυνση των επενδυτικών διαδικασιών, λόγω περιορισμού του χρόνου αναζήτησης από τους ενδιαφερόμενους και διασταύρωσης πληροφοριών που αφορούν το ακίνητο, οι οποίες πλέον είναι συγκεντρωμένες σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο.
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου 2022 - Τί είναι και τί χρειάζεται να γνωρίζεις

Υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

έχουν σύμφωνα με το Ν.4495/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4759/2020 και ισχύει:

Α. Κτήρια Κατηγορίας Ι :

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ..
 • Κτίρια εκπαίδευσης: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Κτίρια περίθαλψης. (Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί–βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.)
 • Κτίρια σωφρονισμού: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων. Για τα κτίρια αυτά, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός πέντε ετών.

Β. Κτήρια Κατηγορίας ΙΙ :

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα υφιστάμενα κτίρια/διηρημένες ιδιοκτησίες, η υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας απαιτείται κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, δηλαδή όταν πρόκειται να υλοποιηθεί κάποια δικαιοπραξία και η σχετική δήλωση προσαρτάται στη συμβολαιογραφική πράξη.

Για τα κτίρια/διηρημένες ιδιοκτησίες τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης για την ανέγερσή τους, υπάρχει επίσης άμεση υποχρέωση σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας.Περιεχόμενο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης ιδιοκτησίας περιλαμβάνει σύμφωνα με το Ν.4495/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4759/2020 και ισχύει :

 • Τα στελέχη των οικοδομικών αδειών / αδειών δόμησης του κτιρίου με τις ενημερώσεις και τις αναθεωρήσεις τους,
 • Τα σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων, τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται,
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας,
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 • Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο/τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των αδειών/τακτοποιήσεων,
 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας, την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, ή τη μελέτη στατική επάρκειας αν απαιτείται, που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής στους νόμους περί αυθαιρέτων κατασκευών,
 • Τον πίνακα χιλιοστών εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους,
 • Τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχει.

Διαδικασία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Τη διαδικασία σύνταξης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, αναλαμβάνει αρμόδιος μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) εξουσιοδότησής του από τον κύριο του έργου, μετά από αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τις βεβαιώσεις νομιμότητας του Ν.4495/2017 καθώς θα έχει δίμηνη ισχύ από την ημερομηνία της αυτοψίας του μηχανικού και θα επικαιροποιείται με νέα αυτοψία μηχανικού, κατόπιν της λήξης της ισχύος του.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες κτιρίων ή διηρημένων ιδιοκτησιών που σκοπεύουν σύντομα να προβούν σε κάποια μεταβίβαση, ή επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ιδιοκτησία τους βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, χρειάζεται να φροντίσουν έγκαιρα για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας της ιδιοκτησίας τους, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο μηχανικό.

© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. All rights reserved.