Εντολή Ανάθεσης

Εντολή ανάθεσης


Ο ως άνω υπογράφων εφεξής αποκαλούμενος ως «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» με πλήρη στοιχεία που αναγράφονται στον πίνακα «στοιχεία ιδιοκτήτη» δηλώνω ότι είμαι αποκλειστικός ΚΥΡΙΟΣ του ακινήτου που περιγράφεται στον άνω πίνακα με ονομασία «στοιχεία ακινήτου» και


ΑΝΑΘΕΤΩ


στην εταιρεία «HALKIDIKI PROPERTIES REAL ESTATE» με έδρα το Νέο Ρύσιο, ΑΦΜ 800329458, ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και ΑΡ. ΓΕΜΗ 116495906000, αποκαλούμενη στο εξής ως «ΜΕΣΙΤΗΣ», να μεσολαβήσει για την πώληση του ακινήτου μου, καθώς και δηλώνω ρητά ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους παρακάτω όρους:


1. Δέσμευση τιμής


Δεσμεύομαι ότι η τιμή που αναθέτω στον «ΜΕΣΙΤΗ» να δημοσιεύσει το ακίνητο μου ( ζητούμενη δημοσιευμένη τιμή πώλησης*) , είναι η ελάχιστη τιμή που θα υπαγορεύσω και σε οποιονδήποτε πιθανό άλλο διαμεσολαβητή, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την άνω ζητούμενη δημοσιευμένη τιμή. Επίσης δεσμεύομαι ότι δε θα δημοσιεύσω το ακίνητο, μόνος μου οπουδήποτε ή σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο, ηλεκτρονικό είτε προφορικά, σε τιμή μικρότερη της δημοσιευμένης τιμής πώλησης. Εφόσον αποφασίσω να προβώ σε μεταβολή της δημοσιευμένης τιμής μου οφείλω να ενημερώσω γραπτώς και άμεσα τον «ΜΕΣΙΤΗ» πριν προβώ εγώ ή άλλοι διαμεσολαβητές στη δημοσίευση ή δημοσιοποίηση της νέας τιμής, ώστε ο «ΜΕΣΙΤΗΣ» να ενημερώσει τις όποιες δημοσιεύσεις και να μη δημιουργείται κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού


2. Διαφήμιση & πρόσβαση στο ακίνητο


Παρέχω το δικαίωμα στον «ΜΕΣΙΤΗ» να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια διαφήμισης του παραπάνω ακινήτου, όπως έντυπες ή ηλεκτρονικές αγγελίες, καθώς και το δικαίωμα να φωτογραφίσει ή βιντεοσκοπήσει το ακίνητο και να δημοσιεύσει το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο. Επίσης οφείλω να παρέχω ελεύθερη πρόσβαση στο ακίνητο για τη διενέργεια υποδείξεων σε πελάτες, την παροχή ενός αντιγράφου κλειδιών στον «ΜΕΣΙΤΗ» εφόσον είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στο εσωτερικό αυτού. Διαφορετικά θα πρέπει με απλή ενημέρωση του «ΜΕΣΙΤΗ» τουλάχιστον μια μέρα πριν από την υπόδειξη με ενδιαφερόμενο αγοραστή να εξασφαλίζω την πρόσβαση στο εσωτερικό του ακινήτου. Το αντίγραφο κλειδιών παραδίδεται από τον «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» στον υπεύθυνο «ΜΕΣΙΤΗ» αποκλειστικά και μόνο στον χώρο του γραφείου της εταιρείας. Απαγορεύεται ρητά η παραλαβή και κατά συνέπεια η παράδοση κλειδιών εκτός των γραφείων της εταιρείας.


3. Έγγραφα και απαραίτητα αρχεία


Οφείλω να παραδώσω στον «ΜΕΣΙΤΗ» εφόσον μου ζητηθούν, όλα τα σχετικά έγγραφα που έχω στην κατοχή μου όπως τοπογραφικά, πιστοποιητικά, κατόψεις, συμβόλαια αγοράς, κληρονομιάς και λοιπά έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τον προέλεγχο νομιμότητας του ακινήτου μου, καθώς και να ενημερώσω πλήρως τον «ΜΕΣΙΤΗ» για οποιοδήποτε νομικό ή τεχνικό ελάττωμα, δάνεια ή οποιοδήποτε θέμα το οποίο πιθανόν θα προκαλέσει κόλλημα στην πορεία πώλησης του ακινήτου μου. Το συμβόλαιο αγοράς είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο για την ταυτοποίηση ταυτοπροσωπίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ρητά δεσμεύομαι να μην αποκρύπτω πληροφορίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην πορεία πώλησης του ακινήτου μου στο μέλλον, ή ακόμα και να την καθιστούν αδύνατη. Κατανοώ δε ότι η απόκρυψη τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να βλάψει τον «ΜΕΣΙΤΗ», τους ενδιαφερόμενους πελάτες του και να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση της εντολής.


4. Διάρκεια σύμβασης - ανανέωση


Η διάρκεια της παρούσας εντολής ορίζεται σε 3 έτη, αρχής γενομένης από σήμερα είτε από την 1η μέρα δημοσίευσης του ακινήτου στην ιστοσελίδα του «ΜΕΣΙΤΗ» εφόσον αυτή ήταν προγενέστερη σε δοκιμαστική περίοδο, είτε αργότερα εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην επίσημη ιστοσελίδα του «ΜΕΣΙΤΗ» λόγω έλλειψης στοιχείων ή οπτικοακουστικού υλικού. Λήγει δε σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου μου με οριστικό συμβόλαιο εφόσον αυτό γίνει νωρίτερα της λήξης της σύμβασης. Η ανανέωση της σύμβασης γίνεται με απλή ανταλλαγή e-mail ή ηχογραφημένο μήνυμα είτε με απλή ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των μερών. Αναλαμβάνω δε την υποχρέωση, σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου μου χωρίς τη διαμεσολάβηση του «ΜΕΣΙΤΗ», να τον ενημερώσω εγγράφως για την πώληση αυτού ώστε να αποσύρει πιθανές διαφημίσεις καθώς και να του παρέχω πληροφορίες ώστε να μπορεί να προβεί σε έλεγχο διασταύρωσης πελατών.


5. Ηλεκτρονική Premium Εγγραφή ( EPR ) & Ταυτοποίηση πελατών


Ο «ΜΕΣΙΤΗΣ» παρέχει στον «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» ειδική πρόσβαση στο EPR με εγγραφή στην πλατφόρμα της εταιρείας στην ιστοσελίδα www.halkidikiproperties.com. Ο «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μέσω του EPR σημαντικά στοιχεία που αφορούν την πορεία πώλησης του ακινήτου του. Επίσης αποκτά πρόσβαση σε αναβαθμισμένα στατιστικά δεδομένα καθώς και σε αναλυτικό αρχείο ηλεκτρονικών και φυσικών υποδείξεων πελατών με προστατευμένα δεδομένα λόγω GDPR.


Σε περίπτωση που προχωρήσω στη διαδικασία πώλησης του ακινήτου μου, χωρίς τη διαμεσολάβηση του «ΜΕΣΙΤΗ» οφείλω να προβώ σε έλεγχο διασταύρωσης πελατών πριν την υπογραφή της οριστικής πράξης, προσυμφώνου ή συμβολαίου πώλησης, μέσω του EPR, και εγγράφως στα mail της εταιρείας του «ΜΕΣΙΤΗ», είτε τηλεφωνικά, ώστε να ταυτοποιηθεί ότι ο εν λόγω ενδιαφερόμενος πελάτης προήλθε ή δεν προήλθε από τις ενέργειες του «ΜΕΣΙΤΗ» και κατ’ επέκταση οφείλω ή δεν οφείλω την καταβολή της μεσιτικής αμοιβής στον «ΜΕΣΙΤΗ». Εφόσον διαπιστώσω ότι ο ενδιαφερόμενος πελάτης δεν υπάρχει στη λίστα του EPR και ο «ΜΕΣΙΤΗΣ» με ενημερώσει γραπτώς ότι τα στοιχεία του δεν αντιστοιχούν στις λίστες ηλεκτρονικής ή φυσικής υπόδειξης ακινήτου, τότε δεν έχω καμία υποχρέωση καταβολής μεσιτικής αμοιβής προς τον «ΜΕΣΙΤΗ».


6. Μεσιτική αμοιβή και τρόπος πληρωμής


Σε περίπτωση καταρτίσεως οριστικού συμβολαίου πώλησης με πελάτη του «ΜΕΣΙΤΗ», υπόσχομαι και αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω σε αυτόν μεσιτική αμοιβή και το εκ νόμου προβλεπόμενο ΦΠΑ, εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου οριστικής πώλησης. Εφόσον δεν καταβάλω στον «ΜΕΣΙΤΗ» την αμοιβή του εντός της άνω προθεσμίας από την υπογραφή του συμβολαίου, έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και αξίωσης τόκων υπερημερίας. Η μεσιτική αμοιβή που δεσμεύομαι να καταβάλω στον «ΜΕΣΙΤΗ» ανέρχεται σε ποσοστό 4% συν το προβλεπόμενο ΦΠΑ 24%, επί της πραγματικής συμφωνημένης τιμής πώλησης μεταξύ των μερών εφόσον είναι διαφορετική από τη ζητούμενη τιμή. Η εν λόγω ελάχιστη αμοιβή θεωρείται εκ μέρους μου εύλογη, δίκαιη και ανάλογη προς τις διαφημιστικές και μεσολαβητικές προσπάθειες που απαιτούνται από τον «ΜΕΣΙΤΗ» για την ανεύρεση αγοραστή, και ως εκ τούτου δηλώνω ρητά ότι δεν συντρέχει περίπτωση μείωσης αυτής. Την ίδια αμοιβή, η οποία επέχει θέση αποζημιώσεως, αναγνωρίζω ότι οφείλω να καταβάλω στον «ΜΕΣΙΤΗ», σε περίπτωση που κατά την ισχύουσα διάρκεια της παρούσας σύμβασης, προβώ στην πώληση του ακινήτου μου στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποδείχθηκε φυσικά, ή εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τον «ΜΕΣΙΤΗ», ή σε συγγενή του ανεξαρτήτως βαθμού, συνέταιρό του, συνεργάτη του, σε θυγατρική του εταιρεία ή εταιρεία οικονομικών του συμφερόντων, ή σε οποιονδήποτε υποδειχθεί από τον «ΜΕΣΙΤΗ» και αποδειχθεί στη δικαστική αρχή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον αγοραστή.


Σε περίπτωση καταρτίσεως προσυμφώνου υποχρεούμαι να καταβάλω το 50% της συνολικής αμοιβής εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο 50% εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή του οριστικού. Αποδέχομαι δε ότι ακόμα και σε περίπτωση που προβώ σε οποιαδήποτε πράξη πώλησης του ακινήτου μου μετά από τη λήξη της παρούσας συμβάσεως σε πρόσωπο που υπεδείχθη το ακίνητο μου από τον «ΜΕΣΙΤΗ» κατά τη διάρκεια που η παρούσα σύμβαση ήταν ενεργή εξακολουθώ να οφείλω την ίδια μεσιτική αμοιβή στον «ΜΕΣΙΤΗ». Ρητά επιπλέον συμφωνείται ότι δίνω το δικαίωμα στον «ΜΕΣΙΤΗ» να συμβάλλεται ελεύθερα με όποιον αντισυμβαλλόμενο θεωρεί σκόπιμο για την πώληση του ακινήτου μου στα πλαίσια εκπλήρωσης της δοθείσας εντολής, καθώς και να συμφωνήσει και να λάβει μεσιτική αμοιβή από τον αντισυμβαλλόμενο, ανεξάρτητα και επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση.


7. Πώληση χωρίς ενημέρωση του «ΜΕΣΙΤΗ»


Σε περίπτωση που προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης του ακινήτου μου καταρτώντας προσύμφωνο ή τελικό συμβόλαιο με πελάτες του «ΜΕΣΙΤΗ» που μου υποδείχθηκαν φυσικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, είτε μέσω του EPR, και δεν ενημερώσω τον «ΜΕΣΙΤΗ» εγγράφως για την ακριβή ημέρα, τόπο και ώρα της πράξης, το νωρίτερα δυνατόν, τότε υποχρεούμαι να καταβάλω επιπλέον αποζημίωση στον «ΜΕΣΙΤΗ» ύψους 2%+ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης.


8. Επεξεργασία δεδομένων


Περαιτέρω συναινώ ρητά στη συλλογή, επεξεργασία, κοινοποίηση/γνωστοποίηση σε άλλους μεσίτες με τους οποίους συνεργάζεται ο «ΜΕΣΙΤΗΣ» στα πλαίσια της παρούσας εντολής, στην αποθήκευση για χρονικό διάστημα έως 10 ετών μετά το πέρας της λήξης της σύμβασης και στη συνέχεια στη διαγραφή των ως άνω στοιχείων του ακινήτου, καθώς και των προσωπικών μου στοιχείων. Η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων έχει αποκλειστικό σκοπό την ανεύρεση ενδιαφερόμενων αγοραστών και την υπογραφή της κύριας σύμβασης, δεν αφορά άλλο σκοπό επεξεργασίας κι ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από υπαλλήλους, συνεργάτες της εταιρείας, πάντα στο πλαίσιο της παρούσας εντολής και για τον σκοπό αυτόν. Με την παρούσα λαμβάνω γνώση του δικαιώματος μου για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων μου και την πιθανότητα φορητότητάς τους προς άλλον υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο e-mail dpo@halkidikiproperties.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας. Σε περίπτωση που ασκήσω ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, ο «ΜΕΣΙΤΗΣ» υποχρεούται να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός μου.


9. Νομοθεσία - Δικαστήρια Θεσσαλονίκης – Τροποποιήσεις


Η παρούσα σύμβαση μεσιτείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του N.4072/ 11-4-2012 καθώς διέπεται από τα άρθρα 703 επ. ΑΚ και από το ΠΔ 248/1993 καθώς και από όποιες πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών. Συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή κατά την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως, είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Τροποποίηση της παρούσης σύμβασης είναι δυνατή μόνο εγγράφως.


Σε πίστωση όσων παραπάνω συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως έπεται, έκαστου των συμβαλλομένων λαμβάνοντος από ένα όμοιο αντίτυπο.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.