Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Σύμφωνα με τον Ν. 4014/ΦΕΚ.Α’209/21-9-2011, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απαιτεί την έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

Σε αυτήν, μετά από έλεγχο και μελέτη του έργου ή της δραστηριότητας, εντοπίζονται και αξιολογούνται οι βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και παρατίθενται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση οποιωνδήποτε επιπτώσεων.

Τέλος, εξετάζονται πιθανές εναλλακτικές λύσεις που θα βοηθήσουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στο περιβάλλον.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τέτοιου είδους μελέτες για μικρά ή μεγάλα έργα, με συνέπεια, επαγγελματισμό και σε πολύ οικονομικές τιμές.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.