Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας

Για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας μιας επένδυσης είναι απαραίτητη η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, που παραθέτει προγνωστικά όλα τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της επένδυσης.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για επενδύσεις οποιουδήποτε μεγέθους.

Στις μελέτες παρατίθενται αναλυτικά οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης της επένδυσης, το κατά πόσο μια επιχείρηση είναι δυνατόν να ιδρυθεί ή να επιβιώσει και να αποσβέσει το ποσό που δαπανήθηκε για αυτήν.

Στη μελέτη λαμβάνεται υπόψη πληθώρα παραγόντων, με κυριότερους την μακροπρόθεσμη πορεία του κλάδου, της τοπικής αγοράς, της οικονομίας γενικότερα, του ανταγωνισμού και της ζήτησης από την ομάδα στην οποία στοχεύει.

Έτσι περιορίζεται το ρίσκο του επενδυτή και σχεδιάζεται προκαταβολικά το πλάνο της επιχείρησης μακροπρόθεσμα για να εξασφαλιστεί ότι θα αποσβέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί επικερδής και αποδοτική.

Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. All rights reserved.