Εντολή συνεργασίας

Εντολή συνεργασίας


Ο Δηλών εφεξής αποκαλούμενος ως «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» με πλήρη στοιχεία που αναγράφονται στον πίνακα «Στοιχεία Συνεργάτη» δηλώνω ότι είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που περιγράφεται στον άνω πίνακα και


ΑΝΑΘΕΤΩ


στην εταιρεία «HALKIDIKI PROPERTIES REAL ESTATE» με έδρα το Νέο Ρύσιο, ΑΦΜ 800329458, ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και ΑΡ. ΓΕΜΗ 116495906000, αποκαλούμενη στο εξής ως «ΜΕΣΙΤΡΙΑ», να μεσολαβήσει για την ανεύρεσή αγοράς ακινήτων για τον πελάτη μου, καθώς και δηλώνω ρητά ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους παρακάτω όρους:


1. Αίτηση Συνεργασίας για συγκεκριμένο Αγοραστή

Η παρούσα σύμβαση αφορά και εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος πελάτης δεν έχει παράσχει στη ΜΕΣΙΤΡΙΑ ήδη εντολή αναζήτησης. Κατά συνέπεια, για την έναρξη κάθε συνεργασίας, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ οφείλει να γνωστοποιήσει το Ονοματεπώνυμο το ΑΦΜ ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη του, υποψηφίου αγοραστή.


2. Έναρξη Συνεργασίας

Η συνεργασία άρχεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής δεν βρίσκεται καταχωρημένος στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΜΕΣΙΤΡΙΑΣ με την αυτή ως άνω ιδιότητα του υποψηφίου αγοραστή. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, σε περίπτωση αμφιβολίας, δύναται να ζητήσει να του παρασχεθεί αποδεικτικό της σχέσης ΜΕΣΙΤΡΙΑΣ-υποψηφίου αγοραστή.


3. Αμοιβή Συνεργάτη

Σε περίπτωση που η συνεργασία ξεκινήσει, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, σε περίπτωση επίτευξης πώλησης, λαμβάνει την αμοιβή του από τον υποψήφιο αγοραστή και η ΜΕΣΙΤΡΙΑ από τον ΠΩΛΗΤΗ-πελάτη της


4. Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι αόριστη, αρχής γενομένης από σήμερα, την ημέρα της υπογραφής της. Λήγει δε σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από πελάτη του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μέσω της ΜΕΣΙΤΡΙΑΣ εταιρείας, με οριστικό συμβόλαιο. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δικαιούται αμοιβή, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα επιτευχθεί πώληση προς τον υποψήφιο αγοραστή που πρότεινε, με τον άνω τρόπο, στη ΜΕΣΙΤΡΙΑ.


5. Ηλεκτρονική Premium Εγγραφή ( EPR ) & Παρακολούθηση Ζήτησης

Ο «ΜΕΣΙΤΗΣ» παρέχει στον «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» ειδική πρόσβαση στο EPR με εγγραφή στην πλατφόρμα της εταιρείας στην ιστοσελίδα www.halkidikiproperties.com. Ο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μέσω του EPR σημαντικά στοιχεία που αφορούν την πορεία ζήτησης του πελάτη του. Επίσης αποκτά πρόσβαση σε αναβαθμισμένα στατιστικά δεδομένα καθώς και σε αναλυτικό αρχείο ηλεκτρονικών υποδείξεων.


6. Υπόδειξη Ακινήτων

Σε περίπτωση φυσικής υπόδειξης, με επίσκεψη στα ακίνητα της ΜΕΣΙΤΡΙΑΣ , αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά με συνοδεία συνεργάτη της ΜΕΣΙΤΡΙΑΣ.


7. Δικαίωμα τροποποίησης της Σύμβασης

Η ΜΕΣΙΤΡΙΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα είτε αζήμιας καταγγελίας του παρόντος είτε τροποποίησης του παρόντος μονομερώς με γραπτή ενημέρωση του αντισυμβαλλομένου εφόσον δεν τροποποιείται ουσιωδώς το πνεύμα της συμβάσεως.


8. Νομοθεσία - Δικαστήρια Θεσσαλονίκης – Τροποποιήσεις

Η παρούσα σύμβαση μεσιτείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του N.4072/ 11-4-2012 καθώς διέπεται από τα άρθρα 703 επ. ΑΚ και από το ΠΔ 248/1993 καθώς και από όποιες πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών. Συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή κατά την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως, είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Τροποποίηση της παρούσης σύμβασης είναι δυνατή μόνο εγγράφως.


Σε πίστωση όσων παραπάνω συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως έπεται, έκαστου των συμβαλλομένων λαμβάνοντος από ένα όμοιο αντίτυπο.


© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.