Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Τί είναι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), από 09.01.2011 οποιαδήποτε πράξη αγοραπωλησίας ή εκμίσθωσης όλων των νέων ή υφιστάμενων κτιρίων επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., καθώς και τμημάτων τους πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διάγνωση της ενεργειακής κατάστασης των ήδη υπαρχόντων κτιρίων και τη βελτίωσή της, αλλά και στη συμμόρφωση των νέων κτιρίων με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ενεργειακής Απόδοσης. Το ΠΕΑ έχει δεκαετή ισχύ και αναθεωρείται σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στην Ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου.

Η έκδοσή του γίνεται από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι συλλέγουν τα απαραίτητα έγγραφα, ελέγχουν το χώρο και συντάσσουν μία έκθεση της τρέχουσας κατάστασης του κτιρίου, στην οποία το κατατάσσουν σε μία από τις Ενεργειακές Κατηγορίες (Α+ έως Η) και προτείνουν μεθόδους βελτίωσης της απόδοσής του.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές της εταιρείας μας αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την συλλογή εγγράφων, τον έλεγχο και τη σύνταξη του Π.Ε.Α. σε ανταγωνιστικές τιμές.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.