Εντολή υπόδειξης ακινήτων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ – ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Δηλώνουμε και αναγνωρίζουμε ότι για πρώτη φορά η «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.» με την ιδιότητα αυτής ως μεσίτριας αστικών συμβάσεων, μας υπέδειξε προς τον σκοπό αυτό, τα παρακάτω ακίνητα.


1. Σε περίπτωση καταρτίσεως προσυμφώνου ή οριστικού συμβολαίου αγοράς ή ανταλλαγής ή ενοικίασης, του/των άνω ακινήτων, κατόπιν μεσολαβήσεως της «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.», υπόσχομαι και αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω σ’ αυτήν μεσιτική αμοιβή ανερχόμενη σε ποσοστό (2%) ή, σε περίπτωση ενοικίασης, 1 (ένα) ενοίκιο, και επιπλέον του εκ νόμου προβλεπόμενο ΦΠΑ επί του πραγματικού τιμήματος του πωλουμένου, ανταλλασσόμενου ή ενοικιαζόμενου ακινήτου, όπως αναγράφονται στον άνω πίνακα ακινήτων της σελ. 1 της παρούσας ή επί των ενδεχομένως νέων συμφωνηθέντων τιμών. Η παραπάνω αμοιβή θεωρείται εκ μέρους μου εύλογη, δίκαιη και ανάλογη προς τις μεσολαβητικές προσπάθειες και διαπραγματευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την συγκεκριμένη σύμβαση και ως εκ τούτου, δηλώνω ρητά, ότι δεν συντρέχει περίπτωση μείωσης αυτής. Την αμοιβή αυτή δηλώνω ότι θα καταβάλω στο μεσίτη, ακόμη και αν είχα γνώση του αντισυμβαλλόμενου ή του υποδειχθέντος ακινήτου, προς τούτο υποχρεούμαι να δηλώσω αμέσως στο μεσίτη τα ακίνητα που ήδη γνωρίζω.


2. Ομοίως, σε περίπτωση καταρτίσεως προσυμφώνου, ή οριστικού συμβολαίου αγοράς ή ανταλλαγής ή ενοικίασης, κατόπιν μεσολαβήσεως της «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.», με συγγενή μου, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, η με συνεταίρο μου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ή εταιρία οικονομικών μου συμφερόντων, ή με πρόσωπο το οποίο εγώ θα υποδείξω, για λογαριασμό των οποίων εκ των προτέρων δηλώνω, ότι υπογράφω την παρούσα εντολή, υπόσχομαι και αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω σ’ αυτήν, αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ακριβώς την ίδια παραπάνω μεσιτική αμοιβή, ανεξάρτητα εάν το ίδιο ακίνητο, υποδείχθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την υπογραφή της παρούσας και από άλλο μεσίτη αστικών συμβάσεων.


3. Την παραπάνω συμφωνηθείσα μεσιτική αμοιβή, τόσο εγώ όσο και τα παραπάνω αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για λογαριασμό των οποίων ενεργώ, υπόσχομαι και αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω εφ’ άπαξ, κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς/ανταλλαγής ή ενοικίασης και εφόσον προηγηθεί η υπογραφή προσυμφώνου, κατά την υπογραφή αυτού.


4. Δέχομαι ότι η εταιρία «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.» αποτελεί διαμεσολαβητή μεταξύ εμού και του εκάστοτε κατασκευαστή/ιδιοκτήτη των ακινήτων και ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα των πληροφοριών που της έχουν παραχωρηθεί από αυτούς.


5. Με την παρούσα δηλώνω ότι δέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή προσφοράς αγοράς/ανταλλαγής του/των παραπάνω ακινήτων, αποκλειστικά το επίσημο έντυπο προσφοράς της «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.» και να συμπράξω στις μεθόδους και πρακτικές ασφάλειας που χρησιμοποιεί η «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.».


6. Η παρούσα σύμβαση μεσιτείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του N.4072/ 11-4-2012 καθώς διέπεται από τα άρθρα 703 επ. ΑΚ και από το ΠΔ 248/1993.


7. Σε περίπτωση που έρθω σε απευθείας επαφή με τους πωλητές των άνω ακινήτων και καταλήξω στην αγορά / ανταλλαγή / ενοικίαση κτλ. οποιουδήποτε άλλου ακινήτου που μου υποδείχθηκε από αυτούς ή ακίνητο ιδιοκτησίας τους, τότε δηλώνω ρητά ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να καταβάλω μεσιτική αμοιβή στην «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.» όπως αναγράφεται στην παράγραφο 1 ανεξαρτήτως εάν αναφέρεται το ακίνητο στον πίνακα της σελίδας 1 της παρούσας. Σε αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η επιλογή της ενδεχόμενης αγοράς είναι συνέπεια της μεσολάβησης και υπόδειξης της «Γ.ΤΣΙΓΑΡΑΣ & Χ. ΚΥΡΛΙΔΗΣ Ο.Ε.».


8. Συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή κατά την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως, είναι αρμόδια τα Δικαστήρια το Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.


9. Τροποποίηση της παρούσας, είναι δυνατή, μόνο εγγράφως.


Σε πίστωση όσων παραπάνω συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως έπεται, έκαστου των συμβαλλομένων λαμβάνοντος από ένα όμοιο αντίτυπο.


© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.