Troskovi Kupovine i Prodaje

ADVOKATSKE TAKSE:
Na osnovu zakona član 42, tačka o advokatskom kodeksu , prisutnost advokata pri zaključinavnju kupoprodajnog ugovora je obavezujuća kada je ugovorena cena veća od 29,347 eur u regionu kluba advokata Atine i Pireja i 11.379 eur za ostale klubove advokata u zemlji. Minimalni advokatski honorar za prisutnost i potpisivanje ugovora je sledeći:
Za ugovornu cenu do 44.020 € iznosi 1%
Za ugovornu cenu od 44.200 do 1.407.351 € iznosi 0,5%
Za ugovornu cenu od 1.407.351 € do 2.934.702 € iznosi 0,4%
Pravne kontrole imovine i svaki dodatni rad se posebno naplaćuje

NAKNADA ZA SUDSKOG PISARA-NOTARA:
Naknada za sudskog pisara/notara/ iznosi 1% od upisane vrednosti ugovora. Biće potrebno da se plate i dodatni troškovi kao što su notarske markice, takse, poreske prijave i pripreme pregleda, kopije ugovora i drugih listova i slično. Osim toga, za ugovor koji je izradjen ali ne i potpisan, notar ima pravo na naknadu koja nesme da predje 500 €.

PROVIZIJA ZA AGENTA NEKRETNINA:
Provizija za agenta nekretnina je obično 2-4% od stvarne vrednosti nekretnine. Upozorenje: ukoliko agent koji je posredovao u kupoprodaji nekretnine nema licencu za rad onda nemate zakonsku obavezu da ga platite.

ZAVRŠETAK UPISA U ZEMLJIŠNE KNJIGE:
Naknada za prenos hipoteke na imovinu /kupovina/ iznosi 0.475 % od vrednosti ugovora.

PORESKI RASHODI:
Da bi se dovršila kupovina odredjene kategorije nekretnine kupac je dužan plati F.M.U (Porez na prenos nekrentine)
do 15.000 € 9% ili 7% ako se imovina nalazi u oblasti koja nema VS
od 15.000 € 11% ili 9% ako se imovina nalazi u oblasti koja nema VS
PDV u iznosu od 23% za novoizgradjene objekte sa dozvolom izdatom od 01/01/2006. Izuzeta je kupovina stanova A kategorije.

TROŠKOVI KUPCA:
Advokatski troškovi za zastupanje:
Do 44.020 € iznose 1%
Od 44.021 € - 1.500.000 € iznosi 0.5€
Od 1.500.001 € postoji odredjeno umanjenje
Porez na dodatu vrednost
Od 01/01/2006 godine kupac se obavezuje da plati porez na prenos vlasništva čija visina zavisi od godine kupovine i godine prodaje.